เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-05-015 นาย วิรุจิ โพธิ์ทอง 17/05/2019
INV2019-05-016 วรรณฤดี รัตตมณี 17/05/2019
INV2019-05-014 ดวงพร โล่ห์วัชรสันติ 15/05/2019
INV2019-05-013 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 14/05/2019
INV2019-05-010 ปลิดา ยุรสิทธิ์ 13/05/2019
INV2019-05-011 คุณนิภาภรณ์ มะโนสิทธิ 13/05/2019
INV2019-05-006 กฤษดา ลีมาสวัสดิ์กุล 10/05/2019
INV2019-05-009 อัยรดา กลิ่นสวัสดิ์ 10/05/2019
INV2019-05-003 นีรนารา สุภัคไพศาล 08/05/2019
INV2019-05-004 จุรีรัตน์ มูลเมือง 08/05/2019
INV2019-05-002 จารุณี ประวัง 07/05/2019
INV2019-05-001 สุวรรณา 04/05/2019
INV2019-04-023 ชุลีพร จารุวัฒนพันธ์ 02/05/2019
INV2019-04-024 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 02/05/2019
INV2019-04-021 รุ่งวิไล แซ่เหลื่อง 30/04/2019
INV2019-04-022 วาสนา. พรมติ๊บ 30/04/2019
INV2019-04-019 จุ๋ม 30/04/2019
INV2019-04-020 รัตนชาติ จุมพลกุล 30/04/2019
INV2019-04-017 ขนิษฐา ชนิตราภิรักษ์ 24/04/2019
INV2019-04-018 ปัณวัจน์ ณ นคร 24/04/2019