เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-07-022 คนธรส อนุภาพพันธ์ 22/07/2019
INV2019-07-021 วิลัยภรณ์ ศรีสมาน 20/07/2019
INV2019-07-019 วรฤทธิ์ สวัสดิ์ชัย 19/07/2019
INV2019-07-014 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 18/07/2019
INV2019-07-017 ทรงยุทธ เลิศโพธาวัฒนา 18/07/2019
INV2019-07-018 นัทธรัชต์ บุญรพีรัตน์กุล 18/07/2019
INV2019-07-009 นายภูวดล พูลเพิ่ม 18/07/2019
INV2019-07-012 จารุณี ประวัง 11/07/2019
INV2019-07-010 บริษัท อารา ลิฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 09/07/2019
INV2019-07-011 เกตุมณี บุณยประเวศ 09/07/2019
INV2019-07-008 สุวิมล บุญยะลีพรรณ 08/07/2019
INV2019-07-006 วีรนุช สุขศิริ 06/07/2019
INV2019-07-007 นางสุกัลยา แก้วมาตร 06/07/2019
INV2019-07-005 ทรงศักดิ์ อินยงค์ 04/07/2019
INV2019-07-001 นพรัตน์ ปาศรีล้อม 04/07/2019
INV2019-07-003 ปัณวัจน์ ณ นคร 04/07/2019
INV2019-07-004 ศิวพร ชมะโชติ 04/07/2019
INV2019-06-026 จตุพร พัวเจริญ 02/07/2019
INV2019-07-002 คุณเพชรนภา ด้วงเงิน 02/07/2019
INV2019-06-025 กนกนาง อนุอินทร์ 01/07/2019